humanities-logo

המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

מזכירות המגמה

ראשת המגמה

ראשת המגמה

ד"ר רוית לין
בניין רב תכליתי קומה 01, חדר 173, 
טלפון:04-8288992
פנימי: 8892/3
מזכירות המגמה לשימור

מזכירות המגמה לשימור

אפרת בלפר/ איתי רונן (מ"מ)
שעות קבלה: ימי א'-ה' שעות: 10:00- 12:00
בניין רב תכליתי קומה 01 חדר 187 
טלפון: 04-8288461
פנימי: 8461
כתובת למשלוח דואר

כתובת למשלוח דואר

המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית
אוניברסיטת חיפה
החוג לארכיאולוגיה 
שד' אבא חושי 199 
חיפה, מיקוד: 3498838