top heb

מזכירות המגמה

 
ראש המגמה - ד"ר רוית לין
בניין רב תכליתי קומה 01, חדר 173, 
טלפון:04-8288992
פנימי: 8892/3
 
מזכירות המגמה לשימור- אפרת בלפר/ איתי רונן (מ"מ מזכירת המגמה)
שעות קבלה: ימי א'-ה' בין השעות 10:00- 12:00
בניין רב תכליתי קומה 01 חדר 187 
טלפון: 04-8288461
פנימי: 8461
 
כתובת למשלוח דואר:
אוניברסיטת חיפה 
המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית 
החוג לארכיאולוגיה 
שד' אבא חושי 199 
חיפה 
מיקוד: 3498838